ข้าพเจ้านายจิรวัฒน์  อิ่มบุญสุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร: AG02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร AG 02(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยการประชุมได้มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านที่ตอนเองได้รับผิดชอบ ดังนี้ 1.จำนวนประชากร 2.จุดเด่นของหมู่บ้าน 3.ความต้องการของหมู่บ้าน 4.ปัญหาของหมู่บ้าน 5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

บ้านคอกวัว หมู่ 5

1.ข้อมูลจำนวนประชากร

ชาย                       160          คน

หญิง                     182          คน

ครัวเรือน             90              หลังคาเรือน

2.จุดเด่นของหมู่บ้าน

2.1 มีผลผลิตข้าวเหนียวดำลืมผัว

2.2 มีฟาร์มจิ้งหรีด 4 ลูกฟาร์ม

2.3 ทอผ้าไหม

2.4 ธนาคารน้ำแบบปิดไว้ใช้ในครัวเรือน

3.ความต้องการของหมู่บ้าน

3.1 ตลาดรับซื้อผ้าไหม

3.2 แหล่งน้ำชุมชน

4.ปัญหาของหมู่บ้าน

4.1 ไม่มีพื้นที่ในการทำเกษตร พื้นที่ที่มีสามารถปลูกได้แค่ผักสวนครัว

4.2 รายได้ครัวเรือนลดลง

5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

            5.1 สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวและเรียนรู้ไปด้วยกัน

5.2 ฟื้นฟูโฮมสเตย์

บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ 13

1. ข้อมูลจำนวนประชากร

ชาย                       238          คน

หญิง                     206          คน

ครัวเรือน             140            หลังคาเรือน

2.จุดเด่นของหมู่บ้าน

2.1 มีพื้นที่ในการทำเกษตรเป็นจำนวนมาก

2.2 มีแหล่งน้ำชุมชน

2.3 กลุ่มทอผ้าไหม

2.4 ปลูกดอกดาวเรืองจำหน่าย

3.ความต้องการของหมู่บ้าน

3.1 ตลาดรับซื้อผ้าไหม

4.ปัญหาของหมู่บ้าน

4.1 รายได้ครัวเรือนลดลง

5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

5.1 –

อื่นๆ

เมนู