ข้าพเจ้า นาย ดุสิต บุผาโต ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสรังรากแก้วให้ประเทศ)

การพึ่งตนเองในสถานะการณ์ โควิด – 19 ระบาด

สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ การระบาดของโรคโควิด ยังคงรุนแรง และเพิ่มยอดจำนวนผู้ป่วย อย่างหาที่ยุติไม่ได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องติดต่อขอเดินทางกลับภุมิลำเนา เพื่อมารักษาตัวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีลูกหลานที่เดินทางกลับบ้านเพราะตกงานจากสถานการณ์โควิดระบาด ต้องกลายมาเป็นภาระให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย

ในฐานะกระผมผู้ร่วมทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบลในครั้งนี้ ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงปัญหาในการลงพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงคิดหาวิธีที่จะทำหน้าที่ให้เป็นต้นแบบของการพึ่งตนเองในสถานการโรคระบาดเพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนได้มาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำเงินเดือนที่ได้รับมาจากโครงการ นำมาทำสวนเกษตรผสมผสานในพื้นที่ตนเองเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในการพึ่งตนเองด้วยวิถีเกษตรพอเพียง ด้วยหวังว่าหลังโควิดซาลง ก็จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้ลงมือทำจนพึ่งตนเองได้ ให้ชุมชนที่ผมรับผิดชอบได้ทำตามได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

ในกิจกรรมที่ได้ทำเพื่อเป็นต้นแบบแห่งการพึ่งตนเอง ก็มีการประยุกต์ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการทำการเกษตร การทำนาแบบแก้มลิ่ง ไม่ต้องไถ การเลี้ยงปลาด้วยไฟล่อแมลงจากพลังงานแสงอาทิตย์ การเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นอาหารปลา การปลูกอ้อยคั้นน้ำ ปลูกต้นไม้กว่า 2100 ต้นเพื่อสร้างป่าและความสมดุลทางธรรมชาติ ปลูกพืชสมุนไพรเช่นกระชายขาว ฟ้าทะลายโจร ข่า ตะไคร้  รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายได้ เช่นคั้นน้ำอ้อยกระชายคลอโรฟิลล์ขาย การทำเค้กกล้วยน้ำหว้าข้าวหอมมะลิขาย การทำกล้วยตาก ทำหน่อไม้ตาก บอนตากแห้งเป็นต้น

ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่าจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนได้อย่างแน่นอน และจากกิจกรรมที่ผมได้ทำคนในชุมชนใกล้เคียงได้เห็นผลและเริ่มลงมือทำตาม จนค่อย ๆ มีอยู่มีกินกันบ้างแล้ว และหวังว่ากิจกรรมที่ผมได้ทำเป็นต้นแบบเกษตรพอเพียงนี้จะถูกถ่ายทอดออกไปเรื่อย ๆ จนทุกคนพึ่งตนเองได้จริง ดั่งหลักการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อสอนไว้ ให้ทุกชีวิตที่เกิดมาและเดินตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงมีความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป

อื่นๆ

เมนู