1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาววรรณธิดา จันทรา ประเภทประชาชน  ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12  และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 น.  ณ บ้านหนองโกหมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

 

ดิฉันได้ลงพื้นที่ ที่ใด้รับมอบหมาย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองโก หมู่ 12 บ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14  ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และสอบถามข้อมูลบริบทต่างๆ กับชาวบ้านในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามจากส่วนกลาง (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (02)แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (06)แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทำให้ทราบข้อมูลของชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ การเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบหมายให้สำรวจ และชาวบ้านได้ให้ข้อมูลแก่ดิฉันตามรายละเอียด เอกสารที่แนบมา หลังจากที่สอบถามข้อมูล ติฉันจึงได้ทราบว่าชาวบ้านในทั้ง 2 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา การเกษตร ปลูกพืชผัก พืชไร่ มันสำปะหลัง และรับจ้างทอผ้าไหม  เป็นอาชีพหลัก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  อย่างเช่น การทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น 

โดยได้ทำการลงพื้นที่สำรวจภายในชุมชน ร่วมทำกิจกรรม ร่วมเวทีพูดคุยและสัมภาษณ์ชาวบ้าน หลังได้พูดคุย สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ข้าพเจ้าจึงได้รายงานข้อมูลต่อส่วนกลาง ผ่านแบบฟอร์มในระบบของข้าพเจ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเรียบเรียงในเชิงวิชาการ 

 

อื่นๆ

เมนู