1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบริบทชุมชนแบบฟอร์ม 01,02,06 บ้านหนองโก หมู่ 12  และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 น.  ณ บ้านหนองโกหมู่ 12 และบ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ ที่ใด้รับมอบหมาย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองโก หมู่ 12 บ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14  ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และสอบถามข้อมูลบริบทต่างๆ กับชาวบ้านในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามจากส่วนกลาง (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (02)แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (06)แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทำให้ทราบข้อมูลของชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ การเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบหมายให้สำรวจ และชาวบ้านได้ให้ข้อมูลแก่ดิฉันตามรายละเอียด เอกสารที่แนบมา หลังจากที่สอบถามข้อมูล

ดิฉันจึงได้ทราบว่าชาวบ้านในทั้ง 2 ชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทอผ้าไหม  เป็นอาชีพหลัก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  อย่างเช่น การทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นต้น

จากการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่า ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว มีการให้ข้อมูลแก่ชาวบ้าน และช่วยกันปกป้องการแพร่ระบาดภายในชุมชน มีกิจกรรมให้ความรู้ และประกาศเสียงตามสาย ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากชาวบ้านความรู้และสนใจในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบด้านรายได้ในครัวเรือนที่ลดลง

โดยได้ทำการลงพื้นที่สำรวจภายในชุมชน ร่วมทำกิจกรรม ร่วมเวทีพูดคุยและสัมภาษณ์ชาวบ้าน หลังได้พูดคุย สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ข้าพเจ้าจึงได้รายงานข้อมูลต่อส่วนกลาง ผ่านแบบฟอร์มในระบบของข้าพเจ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู