ข้าพเจ้า นางสาวเมธวี แคว้นไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลนาโพธิ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยการพัฒนาสัมมาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันสูงสุด ทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรและทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งเพื่อดูความพร้อมในพื้นที่สำหรับการที่จะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบลนาโพธิ์ เพื่อมาแสดงความคิดเห็น ชี้แนะแนวทางเพิ่มเติมร่วมกัน ด้วยทีมงานจะได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของท่านผู้นำชุมชนไปดำเนินงานต่อไปในพื้นที่ชุมชนตำบลนาโพธิ์ทุกชุมชนต่อไป

10:30 เราเริ่มกิจกรรมด้วยการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการทำความดีในรูปแบบต่างๆ และความสำคัญของการปลูกป่า ป่าไม้มีความสำคัญอย่างไร บุคคลที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร ท่านผู้ใหญ่บ้านและท่าน ส.อบต. ของชุมชนบ้านหนองหว้า และบ้านหนองต่อ ภายหลังการให้ความรู้แก่ชุมชนแล้วได้ร่วมกันปลูกป่าให้กับชุมชนในบริเวณหนองน้ำใหม่ ของหมู่บ้านหนองหว้า เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการฯ ที่ได้จัดขึ้นสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดี ทางทีมงานจึงขอขอบพระคุณท่านผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าและให้เกียรติแก่ทีมงานที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

                                                                 

          

อื่นๆ

เมนู