1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนกรกฎาคม กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน สร้างพื้นป่า ณ บ้านหนองหว้าหมู่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกรกฎาคม กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน สร้างพื้นป่า ณ บ้านหนองหว้าหมู่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา  ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์
หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำหรับการวางแผนงานโดยการประชุมผ่านระบบ Google meet ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ 2564  เพื่อวางแผนการทำงานและการลงพื้นที่ทำกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มตำบลนาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านหนองหว้า  หมู่ 11  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีต้นไม้จำนวน 300 ต้นซึ่งเป็นต้นพยุงทั้งหมด ทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการคือองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึง กลุ่มอสม กลุ่มจิตอาสา และพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน  การทำกิจกรรมได้มีการรักษามาตรการการป้องกันโรคระบาด covid-19 อย่างเคร่งครัดมีจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิเจลล้างมือพร้อมหน้ากากอนามัย

 

ซึ่งการปลูกป่าและการปลูกต้นไม้นี้ได้จัดปลูกที่ริมสระน้ำประจำหมู่บ้านที่ทำการลอกขึ้นมาใหม่เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้โดยตรงซึ่งการจัดกิจกรรมได้มีการวางแผนการดำเนินงานโดยการติดต่อผู้นำชุมชน นายพิลาส เหง่าไธสง นางวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เพื่อขอความร่วมมือในการ ใช้รถดับเพลืงบรรจุน้ำเพื่อใช้รดต้นไม้ในครั้งนี้

   

 

อื่นๆ

เมนู