ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โค[รงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งก็จะมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ สถานการณ์โควิด-19 ใน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายในตำบลมีความเสี่ยงต่ำ จึงไม่พบปัญหามากนัก ประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมดูแลต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐได้ตั้งไว้ เช่น หากมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นต้องแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อตรวจเช็คความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ในตำบลยังมีด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 ทุกหมู่บ้าน มีการดูแลโดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน นอกจากนี้ภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นจำนวนมากแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในตำบลดีขึ้น

และสถานะการณ์โควิดได้รุนแรงและแผ่กระจายอย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลนาโพธิ์ได้ประกาศพบผู้ป่วยปกปิดข้อมูลมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนาโพธิ์ ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างเร็วรวดจึงทำให้โรงพยาบาลนาโพธิ์ประกาศงดให้บริการทุกแผนกและรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28มิ.ย. – 11 ก.ค. 2564

อื่นๆ

เมนู