ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา  ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโควิด-19 เป็นการให้ความรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน ซึ่งเน้นการให้ความรูเ้เรื่องโรคโควิดและการเข้ารับการฉีดวัคซีน

สาระความรู้ที่นำไปประชาสัมพันธ์

สำหรับโรคโควิด-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดเข้าประเทศไทยช่วงต้นปี2563 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัส ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจ ระยะฟักตัวอยู่ที่ 3-4 วันก่อนที่จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลียหรือลักษณะของปอดอักเสบ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อได้ง่ายคือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว

 

 

การป้องกันและการดูแลตนเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค

1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2.รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่

3.พักผ่อนให้เพียงพอ

4.ล้างทำความสะอาดมือให้บ่อยๆ

5.หลีกเลี่ยงการรวมตัวหรือจับกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง

6.ใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกัน ไอ จาม

7.หากมีอาการผิดปกติหรือมีอาการเบื้องต้นของการเกิดโรคให้รีบพบแพทย์ทันที

กิจกรรมการเชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีน

จากการเข้าทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทีมงานได้เข้าสำรวจสอบถามถึงผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนมาแล้ว เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ให้ความรู้เรื่องการเข้ารับและการดูแลตนเองก่อนเข้ารับและหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีน

คุณแม่สมพร ฉลองภาค ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก

การดูแลตนเองก่อนเข้า-หลัง เข้ารับการฉีดวัคซีน

1.การลงทะเบียนจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงลำดับขั้นตอนต่างๆ

2.พักผ่อนให้เพียงพอ

3.หยุดทำงานหนัก 3 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน และหยุดทำงานหนัก 3 วันหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน

4.งดการดื่มกาแฟก่อนวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

ดื่มน้ำให้เยอะๆ

5.หากมีอาการผิดปกติหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที

 

 

อื่นๆ

เมนู