•  ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนของชุมชน บ้านขมิ้น หมู่ 4 บ้านคอกวัว หมู่ 5 บ้านหนองหว้า หมู่ 6 บ้านโพธ์พัฒนา หมู่ 13 จำนวน 4 หมู่บ้าน และยังมีการนำเข้าข้อมูล ผลความก้าวหน้าการดำเนิน กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในการสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณชาวบ้านแต่ละชุมชน และทุกหน่วยงานที่ให้ข้อมูล

Tags:

อื่นๆ

เมนู