ข้าพเจ้านางสาวมุกดามาศ มุติโคตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 9-10 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลนาโพธื์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา
ชุมชนตามเป้าหมาย
ข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนจะเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ
แหล่งน้ำ หรือ พื้นที่น้ำ คือบริเวณที่มีการสะสมของน้ำบนพื้นผิวโลก เช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ไปจนถึง คลอง หรือ พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำแบ่งได้เป็นสองประเภทตามการกำเนิดคือ แหล่งน้ำที่เกิดโดยธรรมชาติเช่น มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ และแหล่งน้ำที่เกิดจากการสร้างโดยมนุษย์เช่น อ่างเก็บน้ำ คลอง นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามการเคลื่อนที่ของน้ำ เช่น แม่น้ำ และคลอง แหล่งน้ำจึงถือเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิตและใช้สอย

จากการสอบถามถึงปัญหา แต่ละชุมชมีปัญหาที่คล้ายกัน คือ การขาดแหล่งน้ำหรือพื้นที่ไม่เพียงพอในการขุดแหล่งน้ำ บางครัวเรือนต้องเจาะน้ำบาดาลใช้ดังนั้นคนในชุมชนมีการคิดค้นที่เรียกว่าธนาคารน้ำใต้ดินไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ มีทั้งระบบเปิดเพื่อใช้ในการเกษตรและระบบปิดเพื่อใช้ในครัวเรือน ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) มีหลักการสำคัญคือพยายามเก็บน้ำไว้ใต้ดิน โดยขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วม น้ำขัง น้ำหลากหรือจุดรวมของน้ำเพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร

 

อื่นๆ

เมนู