บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กระผม นายพุฒิพงศ์ มูลศรีแก้ว ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเหมือนวันเริ่มงานวันแรกของการทำงานเพราะกระผมได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ทำงานทั้งอำเภอนาโพธิ์ที่ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ฟังการชี้แจงและการมอบหมายงาน หน้าที่ ของผู้ทำงานแต่ละกลุ่มจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ดิฉันได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 1 คน และประชาชนทั่วไป 1 คน กลุ่มของเรารับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งงานกันอย่างมีระบบเพื่อนร่วมงานน่ารักและอัธยาศัยดี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมกับนักศึกษาเพื่อแบ่งงานเพิ่มเติมและชี้แจงงานและหน้าที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอีกครั้ง โดยอาจารย์แจ้งให้ทราบว่านักศึกษาจะแสตนท์บายช่วยงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยโดยจะรอข้อมูลของการลงพื้นที่ของบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะนำมากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในระบบออนไลน์เพราะด้วยภาระงานของนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ทำให้มีเวลาน้อยกังวลว่าจะลงพื้นที่ไม่ทันและมีเวลาไม่ตรงกับกลุ่มผู้ทำงานท่านอื่น

การทำงานเดือนแรกของกระผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผ่านไปได้ด้วยดีบางครั้งอาจมีข้อสงสัยบ้าง มีปัญหาบ้างแต่อาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรคอยช่วยชี้แจ้งงานให้กลุ่มนักศึกษาอยู่ตลอดทำให้การทำงานเดือนแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู