1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประจำตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประจำตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประเภทนักศึกษา นายคณิศร แสไธสง

AG02(2) ความเป็นมาผ้าไหมร้านกนกศิลป์ไหมไทย ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ลิงค์วิดีโอ:https://www.youtube.com/watch?v=OtLIOvbNtnI&ab_channel=U2TBRU

 

อื่นๆ

เมนู