ข้าพเจ้านายคณิศร แสไธสง ประเภท นักศึกษา  

หลักสูตร: AG02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. – 17 .30 น. ณ บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

โดยกระผมได้วางแผนการปฏิบัติงานดังนี้

วันที่ 6 ก.พ. 64 ได้ร่วมเข้าการประชุมเพื่อเริ่มงาน
วันที่ 10 ก.พ. 64 ได้ร่วมประชุมอีกรอบและได้รับมอบหมายงาน
วันที่ 16 ก.พ. 64 ได้เริ่มทำงานโดยการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซส์

ได้ลงพื้นที่ ที่ใด้รับมอบหมาย 2 หมู่บ้าน คือ ณ บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์และสอบถามข้อมูลบริบทต่างๆ กับชาวบ้านในชุมชน โดยใช้แบบสอบถามจากส่วนกลาง (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (02)แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (06)แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทำให้ทราบข้อมูลของขมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ การเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบหมายให้สำรวจ และชาวบ้านได้ให้ข้อมูล จึงได้ทราบว่าชาวบ้านในทั้ง 2 ชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา และรับทอผ้าไหม  เป็นอาชีพหลัก การรับจ้างทั่วไป สภาพชุมชนแบบสังคมผู้ใหญ่ คนวัยทำงานไดด้ย้ายถิ่นไปทำงานในกรุงเทพส่วนใหญ่

ในการลงพื้นที่ชุมชนครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิต การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  ความเป็นมาของหมู่บ้าน อาชีพของแต่ครอบครัว  และได้ทราบถึงความต้องการของแต่ละครอบครัว และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในกิจกรรมต่อไปวิเคราะห์ สงเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามที่สำรวจชุมชนเบื้องต้น นำข้อมูลพื้นฐานของรายตำบลปัญหา และความต้องการของชุมชน จุดเด่น จุดด้อย เพื่อนำมาจัดเรียงลำดับปัญหา นำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ อาชีพ ให้ตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู