บ้านหนองหว้า  ม.10  ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์ 

บ้านหนองหว้า  ม.10  ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์  มีประชากรทั้งหมด 538 คน    110  ครัวเรือน    มีสถานศึกษาอยู่ในเขตชุมชน 1 แห่งคือ โรงเรียนวัดท่าเรียบ มีนักเรียนชายทั้งหมด  62 คน มีนักเรียนหญิงทั้งหมด 62 คน รวมทั้หมด 131 คน และมีครูทั้งหมด 16 ท่าน

 

ปัจจุบันบ้านหนองหว้า ม.10 มี นายวุฒิชัย  รอมไธสง เป็นผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) มีนางปิ่นแก้ว  นารินทร์ และนายณรงค์ เกิดนอก  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สำหรับประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ มีการทำอาชีพทำนาและทอผ้าไหมเป็นหลัก หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวก็จะทำการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ แต่ส่วนมากจะทำอาชีพทอผ้าไหม  ด้านกิจกรรมของชุมชนก็จะมีการทำธนาคารขยะ อบรมการใช้เครื่องจักรเย็บผ้าแกผู้ว่างงาน การอบรมให้ข้อมูลการดูแลตัวเองในช่วงวิกฤตของโรคโควิด

     

 

จากลงพื้นที่เข้าสำรวจในชุมชนพบว่า คนในชุมชนต้องการพัฒนาความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้ว่างาน พัฒณาสินค้าประเภทผ้าไหมทอมือให้มีการวางจำหน่ายจำนวนเพิ่มมากขึ้้น การพัฒนาแหล่งน้ำ น้ำประปาของหมู่บ้าน

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู