AG02-(02) ปลูกป่าปลูกต้นไม้ ณ บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

  • ข้าพเจ้านางสาวปวีณ์ธิดา ศรีดาชาติ ประเภทประชาชน AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้ว ให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ในกลุ่มงาน ต.นาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ที่บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ร่วมกับหน่วยงานและชาวบ้าน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี    โดยมีการรักษามาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมนี้เราจัดทำเพื่อให้ชาวบ้านให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับป่าไม้ เพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศ เพราะป่าไม้นั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างมาก ป่าไม้ช่วยในการชะล้างหน้าดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ และเนื่องจากโลกในปัจจุบันนั้นมีอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นทุกปีและการใช้ต้นไม้มากขึ้นทุกปีเช่นกัน การนำไม้มาทำที่อยู่อาศัย และลุกล้ำพื้นที่ป่าไม้เพื่อทำการเกษตรทำสถานที่ท่องเที่ยวและโรงานนอุตสาหกรรม มากขึ้น

ป่าไม้เป็นทรัพยากรสำคัญมากสำหรับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ทำให้มีความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกทาลายป่าอย่างรุนแรงทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศตระหนักและมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมาดังเดิมดังนั้นกลุ่มของเราจึงจัดโครงการปลูกป่ารักษาโลกขึ้นเพื่อรักษาพี้นป่าให้ดำรงไว้แก่ธรรมชาติต่อไป

AG02(2)ตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวีคซีนป้องกันโควิด-2019

อื่นๆ

เมนู