ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 บูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  • ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เนื่องจากการประชุมผ่านทาง Google meet ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 งานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดการเดิมของกลุ่ม จะนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อนำไปต่อยอดโดยจะลงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเสนอ โอ่งผ้าไหมสาเกตุ

ขอบคุณภาพจากโครงการในมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

 

ดังนั้น การป้องกันตัวเองคือ สิ่งจำเป็นอย่างแรกเพื่อจะได้ไม่เกิดการเสี่ยง

ขอบคุณภาพการรณรงค์ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฉะนั้นการดำเนินการต่อไป เนื่องจากความจำเป็นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 แผนการลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะกำหนดการใหม่ และมีแผนการต่อไป คือ การจัดทำแผ่นพับ เส้นทางท่องเที่ยว และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีแผน เพื่อการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ OTOP หรือ​อาชีพ​อื่นๆ​ ให้ตําบล​มี​รายได้​เพิ่ม​

วิดีโอการลงพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด

 

อื่นๆ

เมนู