ข้าพเจ้านางสาวมุกดามาศ มุติโคตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายสำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขมิ้น หมู่ 4 บ้านคอกวัว หมู่ 5 บ้านโพธิ์พัฒนาหมู่ 13 และบ้านหนองหว้าน้อย หมู่ 6

ณ ห้องประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้นำเสนอข้อมูลแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งประเด็นหลักออกเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ

1.จุดเด่นของหมู่บ้าน

2.ความต้องการของหมู่บ้าน

3.ปัญหาของหมู่บ้าน

4.เรื่องเสนอแนะอื่นๆ

 

 

อื่นๆ

เมนู