ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายคณิศร แสไธสง
มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

และได้มีการลงพื้นที่รณรงค์เกี่ยวกับโรคโคโรน่าไวรัส-19

มีจุดครองในหลายพื้นที่ตลาดสด, โรงเรียน, และในหมู่บ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส-19

 

อื่นๆ

เมนู