ข้าพเจ้านางสาวปวีณ์ธิดา ศรีดาชาติ ประเภทประชาชน AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลนาโพธื์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

     

 

หลังจากข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02)  ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม โดยใช้แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06)

 

ในการทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06)ได้สำรวจส่วนของที่อยู่อาศัย พื้นที่บ้าน

และลงข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากการสำรวจลงในเว็บไซต์ www.u2t.bru.ac.th เพื่อนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าวไปการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

วิดีโอเผยแพร่ AG02(2) วิถีการประกอบอาชีพการทอผ้าและสำรวจทรัพยากรแหล่งน้ำในชุมชนต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

อื่นๆ

เมนู