ข้าพเจ้า นางสาวเมธวี แคว้นไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 5-13 เดือนกุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 08:30-16:30 น. ณ บ้านหนองหว้า หมู่ 10 บ้านหนองหว้า หมู่ 11 และบ้านจอก หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหว้าหมู่ 10 บ้านหนองหว้าหมู่ 11 และบ้านจอก หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ และสอบถามข้อมูลบริบทต่างๆกับชาวบ้านในชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม (01) สำรวจข้อมูลชุมชน บริบทด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ทำนา เลี้ยงสัตว์ ตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และชาวบ้านได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา หลังจากที่สอบถามข้อมูล ข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่าชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ทำนา ทอผ้าไหม และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพเสริมปลูกผัก และจักรสานตะกร้าขายในชุมชนหรือตามตลาดนัด เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู