ข้าพเจ้านายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 ( 02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG 02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 6-13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 น. ณ บ้านจอก หมู่ 3 บ้านหนองหว้า หมู่ 10 และบ้านหนองหว้า หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

           

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 3 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้คนในชุนชนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อมูลในแบบสอบถามได้อย่างครบถ้วน

           

จากการลงสำรวจชุมชนในครั้งนี้ข้าพเจ้าพบว่า คนในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ทำนาและเลี้ยงสัตว์ ส่วนอาชีพเสริมส่วนใหญ่เป็นการทอผ้าไหมและจัดทำผลิตภัณฑ์จักสาน และรายได้ระดับครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือน

จากการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่า คนในชุนชนส่วนใหญ่ไม่มีการออกกำลังกาย และในบางครัวเรือนยังไม่มีแอลกอฮอร์เจลใช้ แต่มีการล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

           

 

อื่นๆ

เมนู