ข้าพเจ้านางสาวมาริสา ขวัญทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5-13  เดือนกุมภาพันธ์  2564 เวลา 08:30 น. ณ บ้านจอก หมู่ 3  บ้านหนองหว้า หมู่ 10 และ บ้านหนองหว้า หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 3 หมู่บ้าน  เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) ซึ่งการลงพื้นในครั้งนี้ คนในชุมชนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อมูลในแบบสอบถามได้อย่างครบถ้วน

หลังจากการได้สอบถามคนในชุมชนแล้ว ข้าพเจ้าพบว่าคนในชุมชนได้มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ ทำนาและเลี้ยงสัตว์ ในส่วนรายได้เสริมจะได้จากการทอผ้าไหมและจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ในบางครัวเรือน และรายได้ระดับครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

จากการสำรวจผลกระทบจากโรคโควิด-19 พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีการออกกำลังกาย และในบางครัวเรือนไม่มีแอลกอฮอร์เจลใช้ แต่มีการล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าว นำไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

อื่นๆ

เมนู