ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG 02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00-16.00 น.

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านหนองหว้าหมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งลักษณะหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ มีมากกว่า 200 กว่าครัวเรือน และมีเขตติดต่อกับหลายอำเภอ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดกับ บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านจอก  ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านหนองเปล่ง ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ทิศใต้  ติดกับ  บ้านแฮด ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

สำหรับชุมชนบ้านหนองหว้า ม.11 ลักษณะส่วนใหญ่ของคนในชุมชนทำอาชีพทำนาเป็นหลัก และอาชีพเสริมที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวคืออาชีพการทอผ้าไหม

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู