ข้าพเจ้านางสาววรรณธิดา จันทรา ประเภทประชาชน หลักสูตร: AG02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร AG 02(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 เวลา ณ บ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 และบ้านหนองโก หมู่ 12 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 และบ้านหนองโก หมู่ 12   ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ 1 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10 มีนาคม 2564 จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 01 และ 02 บ้านหนองถนนกลาง หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี 68 หลังคาเรือน

จากการสอบถามข้อมูลบริบทต่าง ๆ กับชาวบ้านในชุมชน ผ่านการพูดคุย สอบถามรายละเอียดต่างๆ จึงทำให้ทราบถึงข้อมูลของชุมชน โดยเฉพาะบริบทด้านการประกอบอาชีพ โดยจำแนกอาชีพหลักในหมู่บ้าน คือ การทำนา และทอผ้าไหม

-การทำนา ระยะเวลา พฤษภาคม – ธันวาคม

-การทอผ้าไหม ระยะเวลา ตลอดทั้งปี

*ผ้าไหมตีนแดง

ผ้าไหมแต่ละผืนกว่าจะทอได้มาเป็นผืน ต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน ซึ่งแบ่งการเลี้ยงตัวหม่อนออกเป็น 3 ระยะดังนี้

-ระยะฟักออกจากไข่  ใช้เวลา 1 สัปดาห์

-ระยะเลี้ยงตัวหม่อน ใช้เวลา 2 สัปดาห์

-ระยะฟักเป็นรังไหม ใช้เวลา 1 สัปดาห์ครึ่ง

หลังจากฟักตัวเป็นรังไหมก็จะนำรังไหมเข้าสู่กรรมวิธีสาวไหมให้เป็นเส้นและนำเส้นไหมเข้าสู่กรรมวิธีการย้อมสี พร้อมการมัดหมี่ตามลายที่กำหนดและเข้าสู่ขั้นตอนการทอผ้าไหม ซึ่งลายผ้าไหมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ จ.บุรีรัมย์ คือ ลายบันไดสวรรค์ ลายนกยูง เมื่อสำเร็จแล้วก็จะเพิ่มลายหยอดทองเข้าไป เป็นลายอย่างเช่น ลายนกยูง

          การลงทองผ้าไหม คือ การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ธรรมดาทำให้ลายมีความโดดเด่น ซึ่งใช้ทองคำเปลวบดละเอียดผสมกาวยางพาราเคมีแบบดี ซึ่งราคาทองอยู่ที่กิโลละ1,000บาท และการลงทองแต่ละครั้งนั้น ใช้เวลา 1 ผืน ต่อ 1 วัน ราคาผ้าไหมแต่ละผื้นขึ้นอยู่กับลายที่ทอ ราคาผืนละ 2,500 บาท

อื่นๆ

เมนู