ข้าพเจ้านางสาวมาริสา ขวัญทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้จัดการประชุมจากการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลทั้งหมด 14 หมู่บ้านในตำบลนาโพธิ์มาวิเคราะห์ ได้มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านที่ตนเองได้รับผิดชอบ ดังนี้

 1. จำนวนประชากร
 2. จุดเด่นของหมู่บ้าน
 3. ความต้องการของหมู่บ้าน
 4. ปัญหาของหมู่บ้าน
 5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

บ้านจอก หมู่ 3

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 186 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 986 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 401 คน และเพศหญิง 585 คน จากการสำรวจพบว่าอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทำนาและการปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งในชุมชนมีโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่สาธารณะใกล้แหล่งน้ำภายในชุมชนในการเพาะปลูก และมีอาชีพอื่นๆ ได้แก่ การทอผ้าไหมและเลี้ยงสัตว์ในบางครัวเรือน

         

ปัญหาภายในชุมชน

 1. ปัญหาถนนภายในชุมชนชำรุด
 2. ปัญหาการมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
 3. ปัญหาการมีหนี้สิน
 4. ปัญหาไฟส่องสว่างตามท้องถนน

ความต้องการของคนในชุมชน

 1. สร้างอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาถนนภายในชุมชน
 3. มีไฟส่องสว่างตามท้องถนน

ในการประชุมได้สรุปข้อมูลเบื้องต้น คือ คนส่วนมากในตำบลนาโพธิ์มีอาชีพในการทอผ้าไหม แต่มีปัญหาคือขาดตลาดรองรับการซื้อขายสินค้า

                                          

อื่นๆ

เมนู