ข้าพเจ้านางสาวเมธวี แคว้นไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02 (02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เดินทางเข้าไปอบรมและวิเคราะห์หาข้อมูลหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่เก็บได้จากการลงพื้นที่ไปวิเคราะห์หาข้อมูลร่วมกับอาจารย์ ประชาชน และนักศึกษา

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ บ้านหนองหว้าหมู่ 10 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

อาชีพของหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ 10 ส่วนใหญ่อาชีพหลักทำนา อาชีพรองทอผ้าไหมและเลี้ยงวัว อาชีพเสริมทำดอกไม้ประดิษฐ์ แต่กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พึ่งสร้างขึ้น ได้ 1 กลุ่ม

แหล่งนํ้าบ้านหนองหว้า หมู่10 มี 2 แห่ง

1.หนองคูขาด

2.หนองม่วง (กำลังพัฒนาเพิ่ม)

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 111 ครัวเรือน

ชาย 176 คน หญิง 206 คน

รวมทั้งหมด 382 คน

วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน 4 ประเด็น

1.จุดเด่นแต่ละหมู่บ้าน

2.ความต้องการแต่ละหมู่บ้าน

3.ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน

4.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

จุดเด่นบ้านหนองหว้าหมู่10

-ผ้าไหม

ความต้องการบ้านหนองหว้าหมู่10

-รายได้เพิ่มและอาชีพเพิ่ม

ปัญหาของบ้านหนองหว้าหมู่10

-หนองนํ้าอยู่ไกลดึงนํ้ามาใช้ยาก

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

   

   

   

 

อื่นๆ

เมนู