หลักสูตร: AG02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

นายคณิศร แสไธสง ประเภทนักศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดและมอบแมสให้แก่ชุมชนตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิดและมอบแมสให้แก่ชุมชนตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู