รายงานผลการปฏิบัติงานของนายคณิศร แสไธสง AG 02 (02)ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
ประจำเดือนมีนาคม 2564

AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 02 บ้านหนองหว้า หมู่11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

เพื่อทำการเก็บข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม เจ้าของร้านคือนายธงชัย ลุ่มนอก ได้ทำการจดทะเบียนขออนุญาตในการทำธุรกิจการค้าผ้าไหมโดยตรง

ผ้าไหมแต่ละผืนกว่าจะทอได้มาเป็นผืน ต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน

การลงทองผ้าไหม คือ การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมมัดหมี่ธรรมดาทำให้ลายมีความโดดเด่น ซึ่งใช้ทองคำเปลวบดละเอียดผสมกาวยางพาราเคมีแบบดี ซึ่งราคาทองอยู่ที่กิโลละ1,000บาท และการลงทองแต่ละครั้งนั้น ใช้เวลา 1 ผืน ต่อ 1 วัน ราคาผืนละ 700 บาท

และอีกหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายในการเก็บข้อมูลคือ บ้านหนองโก หมู่ 12 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมี 98 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด 338 เป็นชาย 158 คน หญิง 180 คน  ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลครัวเรือน 01 และข้อมูลโควิค 02 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ และได้สำรวจความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชน เพื่อให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งต่ออาชีพการทอผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ มรดกจากรุ่น…สู่รุ่น ชาวบ้านนาโพธิ์ มักทอผ้าชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะทอเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ใช้โครงหูก หรือโครงกี่พื้นบ้านในการทอผ้า ยังคงรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ได้ดี ชาวบ้านจึงต้องการนำเสนอผ้าประจำท้องถิ่น คือ ผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง หรือ ผ้าซิ่นตีนแดง ให้เป็นสินค้าแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP

https://youtu.be/LCZ1X_A0rEk

อื่นๆ

เมนู