ข้าพเจ้านาย ดุสิต บุผาโต ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ  ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นช่วงของการระบาดโรคโควิดอย่างรุนแรงต่อเนื่องและกระจายทั่วทุกจังหวัดของประเทศ รวมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย ดังนั้นบทบาทการลงพื้นที่ จึงถูกจำกัดเพราะปัญหาโรคระบาด แต่ทางคณะผู้ทำงานก็ได้แต่เพียงทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่นการลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีน การปลูกต้นไม้ เป็นต้น รอจนกว่าสถานการณ์จะปรกติจึงจะได้ลงพื้นที่เพื่อนำโครงการลงไปพัฒนาต่อไป

แต่ด้วยสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องนำพาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตกับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้ที่ได้เรียนจาก Thaimooc โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติจริงโดยนำเงินเดือนที่ได้มาต่อยอดภาคการเกษตร ในการทำเกษตรพอเพียง ด้วยมีแนวคิดว่าการที่จะนำพาชุมชนสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมได้เราต้องสร้างเราให้เกิดผลสำเร็จก่อน แล้วจึงขยายความสำเร็จนั้นสู่ชุมชน

กระผมจึงเจียดเงินเดือนที่ได้มา เริ่มสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในนาของตนเอง และทำการวางระบบน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งพืชและการประมงบนพื้นที่สูง ด้วยหวังว่าจะเป็นต้นแบบของการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง จะเกิดโรคระบาด หรือภัยร้ายแรงอื่น ๆ เกิดขึ้นเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แบบไม่เดือดร้อนใคร หรือเดือดร้อนน้อยที่สุด ให้ทุกคนได้มองเห็นว่าแม้จะเจียดเงินเดือนเพียงน้อยนิดมาสร้าง มาต่อยอด ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างมั่นคง

นอกจากนั้นผมยังได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเผาถ่าน เพื่อการนำทรัพยากรณ์ที่ชุมชนมองว่าไร้ค่า เช่นกิ่งไม้ใบหญ้าที่ตัดทิ้งตัดขว้างตามเรือกสวนไร่นา นำมาสร้างให้เกิดมูลค่า โดยการเผาถ่านไบโอชาร์บำรุงดิน เพื่อปรับปรุงดิน และสามารถปลูกพืชได้อย่างสมบูรณ์ และพร้อมนำความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป

แม้สถานการณ์โรคโควิดระบาดไม่เป็นใจ แต่ด้วยจิตสำนึกของการทำงานผมไม่หยุดพักความคิดให้หยุดชงักไปกับโรคระบาดนั้น แต่หากยังคงมุ่งมั่นคิด ลงมือทำ สร้างความสำเร็จ ให้เกิดการพึ่งตนเองให้ได้ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จนี้สู่ชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู