ข้าพเจ้านางสาวปวีณ์ธิดา ศรีดาชาติ ประเภทประชาชน AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9-10 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลนาโพธื์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนจะเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

พบว่า ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านขมิ้น บ้านคอกวัว บ้านหนองหว้าน้อยและบ้านโพธิ์พัฒนา แต่ละหมู่บ้านมีความร่วมมือและสามัคคีกันอย่างมาก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนในชุมชนแต่ละครัวเรือนมีอาชีพส่วนใหญ่คือการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นแบบไร่ผสม มีทั้งพืชผักสวนครัว ไม้ผลและพืชเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดีของการทำไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสาน

  • การลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของรายได้
  • รายได้สม่ำเสมอ
  • การประหยัดทางขอบข่าย ค่าใช้จ่ายในไร่นาลดลง มีรายได้สุทธิเพิ่มมากขึ้น
  • ลดการพึ่งพิงจากภายนอก
  • ลดการว่างงานตามฤดูกาล มีงานทำทั้งปี ทำให้ลดการอพยพแรงงาน

ดังนั้นในปัจจุบันผู้คนจึงหันมาทำไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสานเป็นจำนวนมาก เพื่อการเกษตรทียั่งยืนและสามารถหมุนเวียนรายได้ในครอบครัวได้

วิดีโอเผยแพร่ (124) AG02(2)ลงสำรวจเก็บข้อมูลชุมชน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ – YouTube

อื่นๆ

เมนู