จิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน เตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน

เขียนโดย นายอาทิตย์ กมุลทะรา ตำแหน่ง กพร.

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่ชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเสริมสร้างการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน สร้างพื้นป่าชุมชน โดยร่วมกันกับคนในชุมชนปลูกต้นไม้จำนวน 300 ต้นในพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่า เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล

และเปิดประสบการณ์ให้กับนิสิต บัณฑิต และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้วิถีชุมชนของชาวบ้าน และการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นการให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ป่า โดยหวังผลว่าเยาวชนจะเป็นกระบอกเสียง เป็นพลังส่งถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า ซึ่งกิจกรรมนี้ ส่วนงานราชการต่างๆ ชาวบ้าน นิสิต ร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์  ในเดือนมิถุนายน 2564 ได้ปฏิบัติติหน้าที่กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยง และดูแลความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันร่วมกับชุมชน พร้อมทำสื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ แนะนำให้ประชาชน เรื่องการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีดังนี้

1.ออกกำลังกายได้ปกติ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2.วันที่ฉีดวัคซีน ให้รับประทานอาหาร และดื่มน้ำตามปกติ ไม่จำเป็นต้องงดชา/กาแฟ หากมีโรคประจำตัวที่ต้องใช้ยาเป็นประจำ ก็ให้ใช่ยานั้นตามปกติ เว้นแต่แพทย์แนะนำให้หยุด ผู้หญิงที่มีรอบเดือนในวันที่ฉีดวัคซีนสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติ

3.หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบ

ริเวณที่ฉีด 30 นาที

4.ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อย สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมงหรืออาจรับประทานยากลุ่ม NSAIDS เช่น Ibuprofen ได้ หากไม่มีข้อห้ามอื่น

5.การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างจากวัคซีนชนิดอื่นๆ 2 สัปดาห์ ยกเว้นมีความเร่งด่วนอยู่ในพ้นที่ระบาดให้ฉีดได้เลย สำหรับวัคซีนอื่นที่จำเป็น เลื่อนกำหนดไม่ได้ เช่น วัคซีนพิษสุนัขบ้าหลังถูกสัตว์กัด บาดทะยักเมื่อมีบาดแผลก็ให้ฉีดไปตามตารางการฉีดของวัคซีนนั้นได้

6.ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีกประมาณ 2-5 นาที

ผู้ศึกษายังได้เขียนโครงการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐาน Hackathon 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กระทรวงการอุคมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ชื่อโครงการ “ แผนพัฒนาผ้าพื้นเมืองตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์” เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานเพื่อการสร้าง โครงข่ายทางความยั่งยืน และมั่นคงต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยปัจจัยการสื่อสารของชุมชนถือได้ว่าเป็น ส่วนประกอบที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี กรอบแนวคิด ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิต และบริการให้ สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

ผู้ศึกษา นายอาทิตย์ กมุลทะรา ตำแหน่ง กพร.

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู