ข้าพเจ้านางสาวดุศณี ชนะบุญ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์ หลักสตูร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   

แผนการที่งานช่วงในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าและเพื่อนในกลุ่มได้เข้าร่วมประชุมแผนการทำงานกับอาจารย์ผู้ดูแล ในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คือลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเสริมที่ยังยืนต่อไป  การตีมีดที่บ้านหนองต่อ หมู่ 8 เป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านบ้านหนองต่อ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าส่งเสริม การตีมีด จะใช้แรงงานอย่างน้อย 4 คนในการตีแต่ละครั้ง

           

โดย 1คน คอยทำหน้าที่พลิกหรือกลับมีดในขณะที่ตี  1คน  เป็นคนสูบลมเข้าเตาเพื่อเพิ่มความร้อน  และอีก 2 คน เป็นผู้มีหน้าที่ตีมีดด้วยการตีสลับกัน

         

และได้ลงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพใหม่ในการเพาะเห็ดฟางให้กับชาวบ้านในชุมชน  และลงงานเก็บข้อมูล SROI ตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู