ข้าพเจ้านางสาวมุกดามาศ มุติโคตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไหม เป็นเส้นใยโปรตีนธรรมชาติ มีความเหนียว ทนทาน และมันวาว สามารถนำไปใช้ทอเป็นผืนผ้าได้อย่างงดงาม ไหมที่พบได้ทั่วไปส่วนมากมาจากตัวอ่อนของตัวไหมหรือผีเสื้อไหมมัลเบอรรีชนิดที่เรียกว่า Bombyx mori ซึ่งชักใยออกมาพันรอบตัวขณะเป็นดักแด้ก่อนจะเจาะออกมาเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัย การดึงเส้นไหมออกจากดักแด้ หรือปลอกไหม เรียกว่า การสาวไหม ความเงามันวาวของเส้นไหมนั้น มาจากคุณสมบัติของโครงสร้างที่คล้ายปริซึมสามเหลี่ยมของเส้นใยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ผ้าไหม (ผ้าที่ทอจากเส้นไหม) จึงมีความมัน สะท้อนแสงเป็นประกายวับวาวจากมุมต่าง ๆ ที่ทำให้สะท้อนออกเป็นสีต่าง

ผ้าไหมไทย เป็นผ้าไหมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าไหมทั่วไป กล่าวคือ มีแสงแวววาวเป็นมันเลื่อม เนื้อผ้าฟูไม่เรียบ อ่อนนุ่ม มีน้ำหนัก บางชนิดเป็นปุ่มปมอันเนื่องมาจากระดับคุณภาพซึ่งเกิดในกระบวนการผลิตแต่ก็ทำให้ได้รับความนิยมของคนบางกลุ่มเพราะดูแล้วมีความแปลกตา สำหรับในอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์นั้น เป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าไหม แทบทุกครัวเรือนจะสามารถทอผ้าไหมได้

ผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบงานในตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงอยากแนะนำเทศกาลสำคัญในตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นที่รูจักกันอย่างแพร่หลายนั่นคือ เทศกาลไหมนาโพธิ์

งานเทศกาลไหมนาโพธิ์
งานเทศกาลไหมนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะผ้าไหมในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันอนุรักษ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ภายในงานได้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน นำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหลากหลายลวดลายมาจัดแสดงและวางจำหน่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตในชุมชน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการประกวดธิดาผ้าไหม การแข่งขันสาวไหม ประกวดส้มต่อน แข่งขันตำส้มตำ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชนที่มาร่วมงานอีกด้วย
ตัวอย่างงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ ปี พ.ศ.2562

ตัวอย่างงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ ปี พ.ศ.2563

วิดีโอเผยแพร่ผลงานประจำกลุ่ม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู