• ข้าพเจ้านางสาวปวีณ์ธิดา ศรีดาชาติ ประเภทประชาชน AG02-(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02-(02) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้ว ให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การเผาถ่านเป็นการเปลี่ยนรูปทางเคมีอย่างง่ายที่สามารถเพิ่มมูลค่าของกิ่งไม้ ฟืน ข้อไม้ไผ่ กะลามะพร้าว หรือเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ไม่ที่สามารถ นำมาเผา ได้แก่ ไม้ไผ่ , ไม้กระถิน ,ไม้ยูคาลิปตัส หรือเป็นไม้รวม โดยลักษณะของไม้ควรเป็นไม้แห้ง

หรือไม้ที่ไม่มีความชื้น มีกระบวนการผลิตถ่านมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การไล่ความชื้น ขั้นตอนการไล่ความชื้นนี้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 20° C – 270° C จำเป็นต้องใช้ความร้อนจากภายนอก
2. การเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่าน ขั้นตอนนี้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 270 °C – 400 °C โดยการเปลี่ยน
จากไม้เป็นถ่านนี้ ควันที่ออกมาจะประกอบด้วยสารต่างๆ ที่เกิดใหม่มากมายหลายชนิดจากการสลายตัวของไม้ด้วยความร้อน
3. การทำใหถ่านบริสุทธิ์ โดยการปรับอากาศไหลเขามากขึ้นเพื่อ ไล่ให้น้ำมันออกไปจากถ่านอุณหภูมิด้านบนของเตาจะสูงถึง     700 °C ควรควบคุมอุณหภูมิด้วยความระมัดระวัง ในทางปฏิบัติเมื่ออุณหภูมิต่ำด้านนบนของเตาสูงถึง 700 °C อาจสังเกตได้จากสขีของควันที่เริ่มใส ไม่มีควันเหลืออยู่อีกแล้ว จึงปิด ปล่องควัน ขั้นตอนการทำให้ถ่านบริสุทธิ์นี้ควันที่ออกมาจะมีสารก่อมะเร็งปนออกมาด้วยเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 425 °C ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บควันในช่วงนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใดๆ ควรนำไปบำบัดก่อนทิ้งหรือ
นำไปเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น
4. การทำให้เย็น หลังจากปิดปล่องเตาทุกปล่องแล้ว ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้เตาเย็นจึงจะนำถ่านไม้มาใช้ประโยชนได้ ก่อนจะเปิดเตาต้องใหอุณหภูมิ ในเตาต่ำ กว่า 50 °C เพราะถ่านไม้อุณหภูมิ 60 °C – 70 °C สามารถลุกติดไฟเองได้ ถ้าได้รับออกซิเจนจากอากาศ ดังนั้นการเปิดเตาต้องเริ่มเปิดที่ปล่องควันก่อนเพื่อระบายความร้อนและแก็สที่ยังคงค้างอยู่ในเตาให้หมด หลังจากนั้นจึงเปิดหน้าเตา

เตาเผาถ่านแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร
การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร แบบการเผาถ่านแนวนอน เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ชุมชนวิถีเกษตรกรรมให้ความสนใจเนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบ สิ่งของเหลือใช้ จากการผลิดตในพื้นที่ สามารถนำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงใช้หุงต้มในครัวเรือนได้ง่ายไม่ซับซ้อน นำไปเป็นอาชีพที่สร้างรายได้พอสมควร เตาเผาถ่านแบบแนวนอน ขนาด 200 ลิตร แบบการเผาถ่านแนวนอน เป็นรูปแบบหนึ่งที่ง่ายต่อการเผาถ่านและสามารถใส่ฟืนเข้าไปจากด้านหน้า วางบนตะแกรงให้เต็มเตา ปิดฝาแล้วจุดไฟเตา เตาประเภทนี้อาศัยความร้อนไล่ความชื้น ในเนื้อไม้ที่อยู่ในเตา ทำให้ไม้กลายเป็นถ่าน หรือที่เรียกว่า กระบวนการคาร์บอนไนซ์เซชั่น
นอกจากนี้จากโครงสร้างที่มีลักษณะปิดทำให้สามารถควบคุมอากาศได้ จึงไม่มีกาารลุกติดไฟของเนื้อไม้ผลผลิตที่ได้จึงเป็นถ่านที่มีคุณภาพ ชี้เถ้าน้อย และผลพลอยที่ได้จากการบวนการเผาถ่าน อีกอย่างหนึ่งคือ น้ำส้มควันไม้ ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในเกษตรกรรมธรรมชาติได้อีกด้วย 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู