•  ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ ณ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรในชุมชน ข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เช่น บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน  เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง โดยได้นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนต่อชุมชนในอนาคต

ประจำเดือนมีนาคม ได้ลงสำรวจชุมชนเพิ่มเติมว่า มีความต้องการในด้านใด และมีโครงการที่จะพัฒนาอะไรให้แก่ชุมชน หรือมีสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่ทำรายได้ให้แก่ชุมชนบ้าง ซึ่งแต่ละชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผักสวนครัว บางหมู่บ้านมีอาชีพเสริมคือ ทอผ้าไหมเป็นสินค้า OTOP ในแต่ละชุมชนมีความน่าสนใจที่แตกต่างจากกันไป จากการสอบถามความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การส่งออกสินค้าเกษตรกร สนับสนุนอาชีพเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น และต้องการให้มีถังขยะ สนามเด็กเล่น ที่ออกกำลังกายในชุมชน พัฒนาระบบน้ำประปา ซึ่งพบปัญหาหลักในชุมชนคือขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดความรู้ความเข้าใจภายในกลุ่มชุมชนให้มากยิ่งขึ้น

กลุ่มเกษตรกรตำบลนาโพธิ์อำเภอนาโพธิ์

  ทั้งนี้ ขอขอบคุณชาวบ้านแต่ละชุมชน และทุกหน่วยงานที่ให้ข้อมูล และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานได้นำข้อมูลที่ได้สอบถามแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนในตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู