การออกแบบสื่อการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เขียนโดย นางสาววิจิตรา ศรีจำพันธุ์ ผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประชาชน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การออกแบบสื่อการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดทำโครงการ การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน จึงได้วางแผนการดำเนินงานไว้ดั้งนี้

1.ลงพื้นที่อธิบายถึง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ให้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชน แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

2.อธิบายถึง การออกแบบชุดสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

3. นำข้อมูลที่ได้มาสรุป และ วางแนวทางขอบเขตงานในการจัดทำสื่อ

4. นำข้อมูลที่สรุปมาจัดทำสื่อโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนตามแนวทางนวัตวิถีชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

พร้อมวางขั้นตอนไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสำรวจข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และกำหนดข้อได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผนงาน และโครงการออกแบบและการพัฒนาสื่อแผ่นพับ ในการออกแบบ และพัฒนาชิ้นงาน

ผู้จัดทำ ได้ออกแบบชุดสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้

3.1 ออกแบบโลโก้ให้กับชุมชนนาโพธิ์

3.2 การออกแบบโลโก้ด้วยโปรแกรมผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC

3.3 ต้นแบบมาสคอตประจำชุมชน

3.4 ออกแบบมาสคอตประจำชุมชน

3.5 ออกแบบแผนที่ภายในชุมชนนาโพธิ์

3.6 ออกแบบแผนที่ภายในชุมชนด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC

3.7 ออกแบบแผนที่การเดินทางมายังชุมชน แบบแผ่นพับ

3.8 ออกแบบแผนที่การเดินทางด้วยโปรแกรมผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC

3.9 จัดวางโลโก แผนที่ ข้อมูลชุมชน ภาพกราฟิก ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator CC จัดวางให้สมบูรณ์

3.10 ออกแบบป้ายโปสเตอร์รายละเอียดประจำจุดท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ โบราณสถาน สถานที่ราชการสำคัญในอำเภอนาโพธิ์

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู