ข้าพเจ้านายเกรียงไกร  พรมมี ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพเสริมที่ยังยืนต่อไป  การตีมีดที่บ้านหนองต่อ หมู่ 8 เป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านบ้านหนองต่อ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าส่งเสริม การตีมีด จะใช้แรงงานอย่างน้อย 4 คนในการตีแต่ละครั้ง โดย 1คน คอยทำหน้าที่พลิกหรือกลับมีดในขณะที่ตี  1คน  เป็นคนสูบลมเข้าเตาเพื่อเพิ่มความร้อน  และอีก 2 คน เป็นผู้มีหน้าที่ตีมีดด้วยการตีสลับกัน

สินค้าที่เป็นที่นิยม คือ สินค้าทางการเกษตร ซึ่งมีความทนทาน

 

อื่นๆ

เมนู