จุดประกายคนรุ่นใหม่ ส่งต่อความสำเร็จสู่ชุมชน

กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม 2564 : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้แก่

  1. บันทึกข้อมูล CBD โดยเป้าหมายการบันทึกรายตำบล วิเคราะห์ข้อมูล CBD และ Area Business Citizen Centric Model (ABC Model)
  2. กิจกรรมการผลิตลูกประคบสมุนไพร น้ำมันไพร ยาดมสมุนไพร และการใช้สมุนไพรไทย ตามตำรับสมุนไพรแพทย์แผนไทย
  3. เข้าอบรมความรู้เรื่อง ความสำคัญของการใช้สมุนไพรไทยภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ แนวทางการผลิตสินค้าจากผลิตภัณฑ์สมุนไพร การนวดแผนไทย และการทำลูกประคบจากสมุนไพรไทย ณ แหล่งการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ

พัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ ในตำบลนาโพธิ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าประจำตำบล (OTOP) หรือในด้านการท่องเที่ยวก็ได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ ยังได้นำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับประชาชนในชุมชนตำบลนาโพธิ์ เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน และที่สำคัญเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยและระหว่างสังคม ให้เกิดการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างรากแก้วที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

โดยมีการสร้างแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรูปแบบทันสมัยเหมาะกับสังคมยุคใหม่ เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำอีกด้วย และนอกจากการดำเนินการแบบรูปธรรมในแต่ละชุมชน

 

หลักการพื้นฐาน
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local yet Global) ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self – Reliance – Creativity) สร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของท้องถิ่น คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนไม่ซ้ำแบบกันและเป็นที่ยอมรับทั่วไป
3. การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) สร้างบุคลากรที่มีความคิดกว้างไกลมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการผลิตและบริการมีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์
กิจกรรมหลักที่สำคัญ
1. ขยายสินค้าท้องถิ่นไปยังตลาด โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพเพื่อขยายออกสู่ตลาดทุกระดับ
2. ผลิตและคิดค้นขึ้นเองโดยคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ให้การสนับสนุน ในด้านความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นและการวิจัยที่ครบวงจร
3. สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพของท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถความคิดกว้างไกล มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการผลิตและบริการโดยคำนึกถึงผู้บริโภคเป็นหลัก

 

ตัวอย่างสินค้าประจำตำบล (OTOP) ร้านกนกศิลป์ไหมไทย บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

แหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
“เหนือสุดบุรีรัมย์ วัฒนธรรมล้ำค่า
ตระการตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์”
THE BEST CHOICE OF YOU

วิดีโอแสดงกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ AG02(2)

วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร ยาหอมสมุนไพรและนํ้ามันนวดสมุนไพรพื้นบ้าน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) http://u2t.bru.ac.th/​
คณะเทคโนโลยีการเกษตร https://agri.bru.ac.th/​ http://u2t.bru.ac.th/category/agricul
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ https://www.bru.ac.th/

 

 

 

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู