นางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร การทำงานดำเนินงาน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยรักษาความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตราการโควิด-19

มีการเก็บข้อมูลต่างๆภายในชุมชน งานเก็บข้อมูล SROI ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุมชน ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ อย่างเช่น สถานการณ์โควิด-19 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำ เป็นต้น และการดำเนินการตรวสอบ ย้ายข้อมูลเป็นบัญชีอีเมลเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือตรวจสอบต่อไป

 

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรที่ได้รับอบรมมาจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้คนในพื้นที่ได้นำมาใช้ประโยชน์และต่อยอดในผลิตภัณฑ์ได้ โดยได้ใช้พื้นที่เป้าหมายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 การให้ความรู้ วิธีการทำ การสาธิตการทำ และเสนอแนวทางต่อยอด และประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้

 

ได้ลงพื้นที่และทำงานในกลุ่มตัวแทน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ในการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพิ่มเติม และการหาวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งพบว่าสามารถหาซื้อได้ในชุมชนและมีราคาที่ตำ่กว่าท้องตลาด ซึ่งสามารถทำให้ลดต้นทุนในการผลิต เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้

 

การดำเนินการเป็นไปตามสถานการณ์ของโควิด-19 และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนภายในชุมชน การลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และ พัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ และการมอบหมายงานอื่นๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ นั้นเป็นไปได้อย่างดี เนื่องจากการให้ความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชนและผู้ที่เข้าร่วม ทั้งในการร่วมงานและการให้ความร่วมมือคนในกลุ่มการทำงาน ทั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งแผนการทำงานนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆและเกิดประโยชน์ เป็นความแก่ชุมชนและผู้เข้าทำงานเอง

วิดีโอเกี่ยวกับกิจรรมภายในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู