•  ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  • หลักสูตร: AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มีการเก็บข้อมูลต่างๆภายในชุมชน งานเก็บข้อมูล SROI ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ชุมชน ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจ อย่างเช่น สถานการณ์โควิด-19 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำ เป็นต้น และการดำเนินการตรวสอบ ย้ายข้อมูลเป็นบัญชีอีเมลเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือตรวจสอบต่อไป

 

การดำเนินการเป็นไปตามสถานการณ์ของโควิด-19 และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนภายในชุมชน การลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และ พัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ และการมอบหมายงานอื่นๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชนต่างๆ นั้นเป็นไปได้อย่างดี เนื่องจากการให้ความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชนและผู้ที่เข้าร่วม ทั้งในการร่วมงานและการให้ความร่วมมือคนในกลุ่มการทำงาน ทั้งนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งแผนการทำงานนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆและเกิดประโยชน์ เป็นความแก่ชุมชน

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ในการให้ความรู้ด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพรที่ได้รับอบรมมาจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้คนในพื้นที่ได้นำมาใช้ประโยชน์และต่อยอดในผลิตภัณฑ์ได้ โดยได้ใช้พื้นที่เป้าหมายบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 การให้ความรู้ วิธีการทำ การสาธิตการทำ และเสนอแนวทางต่อยอด และประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้

อื่นๆ

เมนู