กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2564 : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้แก่

 1. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ถวายหน้ากากอนามัย ณ วัดท่าเรียบ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
 2. มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เครื่องพ่น อาหารสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ของใช้จำเป็น ณ บ้านขมิ้น ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
 3. กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ
  โดย muangsukhothai

  ที่มา : https://district.cdd.go.th/muang-sukhothai

 4. กิจกรรมเขียนคอนเทนต์ สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ และสร้างสรรค์กิจกรรมละพัฒนาศักยภาพของธุรกิจท้องถิ่นจากการสร้างสรรค์ โดยผ่านการเรียนรู้ของประชาชนในภาคอีสาน รวมถึงการจัดกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design)
 5. กิจกรรมนายอำเภอนาโพธิ์ ได้มอบหมายให้ ลูกจ้างเหมาบริการตำบลสมาร์ททีม ปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการฉีดวัคซีนในการช่วยเหลือประชาชนกรอกข้อมูลในเอกสารการฉีดวัคซีน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

รับมอบภารกิจประจำเดือนสิงหาคม 2564 U2T จุดเปลี่ยนที่สำคัญ ด้วยภารกิจ “ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด-19” ภารกิจพิเศษ “U2T COVID WEEK” ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด เพื่อปรับเปลี่ยนแนวการทำงานของโครงการ U2T เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยทีมนาโพธิ์ ได้ดำเนินกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเชิงรุก และกิจกรรมเชิงรับมือ

 1. กิจกรรมเชิงรุก คือ “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” โดยจะเน้นการเข้าไป เคลียร์พื้นที่ทำความสะอาด เพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้สามารถลงพื้นที่ เข้าไปปฏิบัติติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มี 3 STEP คือ
 • STEP ที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด
 • STEP ที่ 2 สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัย ห่างไกลโควิด
 • STEP ที่ 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์
 1. กิจกรรมเชิงรับมือ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” โดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด ด้วยการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน

พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนลงแฟนเพจที่นี่นาโพธิ์ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อน และหลังฉีดวัคซีน เร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจ และอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชนได้รับการฉัดวัคซีนการรวมพลังฉีดวัคซีนของชาว U2T นาโพธิ์ ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตกัน อย่างปกติในเร็ววัน

#U2T #OnlineCommunity

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #สร้างรากแก้วให้ประเทศ

#โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0 #และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOP #โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู