บทความประจำเดือนสิงหาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประเภท นักศึกษา

นายคณิศร แสไธสง

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันสายพันธุ์ไวรัส covid-19 และการช่วยเหลืออาหารบ้านบ้านขมิ้นหมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

โครงการพัฒนาศักภาพเกษตรกรยคุ 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู