ข้าพเจ้านางสาวมาริสา ขวัญทอง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสถานที่กักกันตัวกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ที่11

การเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัว บริการขนส่งสาธารณะ หรือยานพาหนะอื่นใดเพื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพื่อการป้องกันการระบาดของโรค และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางมายังพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อคัดกรองในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในสถานที่กักกัน โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยตนเองภายในห้องพัก และถ่ายรูปรายงานอุณหภูมิพร้อมอาการมายังช่องทางที่กำหนดไว้ให้ เช่น ไลน์กลุ่ม หรือช่องทางอื่นๆ หากเมื่อพบอาการผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลในพื้นที่ทันที

กรณีถ้าเป็นบุคคลติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น แล้วขอกลับมารักษาตัวในพื้นที่จะส่งตัวไปยังศูนย์แรกรับก่อน ถ้าติดเชื้อก็จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาตัวต่อไป

       

         

 

 

อื่นๆ

เมนู