ข้าพเจ้านางสาวนุชจิรา ลุ่มนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่  AG 02(2) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำหรับกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโรคโควิด 19  บ้านหนองหว้าหมู่ 11  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดท่าเรียบ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการติดต่อหน่วยงานราชการได้รับความร่วมมือจากท่านนายกวิไล ลิมไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้และทีมผู้ปฏิบัติงานในเขตตำบลนาโพธิ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โรงเรียนวัดท่าเรียบ คณะครู ผู้นำชุมชน อสมประจำหมู่บ้านและพี่น้องชาวบ้านหนองหว้าหมู่ 11 ซึ่งการจัดงานกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายนพ.ศ 2564 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชนให้ทราบถึงการดูแลป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 ให้กับชุมชนโรงเรียนและวัด

หัวข้อที่วิทยาการให้ความรู้

 

                                                  

 

 

การให้ความรู้แกกลุ่มประชาชนทั่วไปในชุมชนโดยรวมจากท่านวิทยากร

1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน
3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซด์ควรนั่งหันข้าง
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม หรือหลังจากไอ
จาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ
ราวบันได เป็นต้น
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้าน
น้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด
7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
8. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้
ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
9. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน
14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
10. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับ
การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ สำยพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับกำรสวมหน้ากากอนามัย

นางวิไล ลิมไธสง                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์                        หัวหน้ากลุ่ม อสม.บ้านหนองหว้า หมู่11

 

                                                   

 

อื่นๆ

เมนู