หลักสูตร AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

นายคณิศร แสไธสง ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา

ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่า บ้านหนองหว้า ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

เพื่อส่งเสริมยกระดับหมู่บ้านให้มีป่าไม้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

อื่นๆ

เมนู