ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภท ประชาชน AG 02 (2) ต. นาโพธิ์ อ. นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ หมู่บ้านหนองหว้า ม.11 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงฟื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้มีโอกาสนั่งคุยปัญหาชุมชนกับผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านก็ล้วนอยากจะพัฒนาชุมชนให้มีแหล่งน้ำใชัในภาคเกษตรให้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้สมารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม ในการลงเก็บข้อมูลคนในชุมชน จะเห็นว่าแทบทุกครัวเรือนต่างอยู่ในภาวะสิ้นหวังกับการที่จะหาน้ำมาใช้ในการทำเกษตร เป็นภาวะที่กังวลจนส่งผลถึงสุขภาพจิตของคนในชุมชน คุณภาพคุณภาพสินค้าตกต่ำเพราะไม่อุดมสมบูรณ์ หลายครอบครัวไม่มีโอกาสได้รับการอบรมในด้านการเกษตรให้กับชีวิตเลย ซึ่งในเดือนนี้ผมได้เริ่มหาข้อมูลที่จะทำให้เห็นว่าข้อมูลที่ได้ ยังไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเท่าที่ควร เพราะเป็นการเก็บข้อมูลแบบที่ชาวบ้านไม่ได้เตรียมข้อมูลล่วงหน้า หรือ ความไม่รู้ในข้อมูลแห่งตนก็แล้วแต่ เพราะความสัมพันธ์ของข้อมูลไม่ค่อยสอดคล้องในชีวิตจริง ไม่สอดคล้องกัน หรือแนวคิดของการแก้ปัญหาชุมชนของคนในชุมชนก็เป็นไปในแนวทางที่ทำให้ตัวเองไม่หลุดพ้นจากปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นมุมมองเดิม ๆ ที่ตนเองทำอยู่ไม่มีมุมมองใหม่ เช่นแนวทางการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม จึงน่าจะเป็นปัญหาในการแก้ปัญหาที่มีแบบไม่ถูกหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชน การพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชน เราต้องเริ่มจากการ ให้องค์ความรู้ก่อน มีปัญญา มีความรู้ ใช้คู่คุณธรรมในการดำรงค์ชีวิต ก็จะมีความคิดที่มีเหตุผล ตัดสินใจได้ว่าทำอะไรคือการพอประมาณ พอดี ที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ในชุมชนที่ผมได้ลงไปหาข้อมูลก็จะได้รับการนำมาแก้ไขเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
เพื่อรอการดำเนินการตามแผนงานเพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำต่อไป
สามารถรับชมวิดีโอดำเนินการกิจกรรมในชุมชน
( วิดีโอเผยแพร่ คลิก)

อื่นๆ

เมนู