เมื่อโรคระบาดโควิด 19 กลับมาระบาดอีกครั้งทำให้การทำงานเป็นไปในทางที่ยากส่งผลกระทบให้กลุ่มผู้ทำงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องประสานง่ายผ่านทางออนไลน์ ประชุมงานผ่าน Google meet และตัวของข้าพเจ้าเองก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะปรับตัวในการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในสังคม

การเก็บข้อมูลลงในระบบของโครงการ ภาระงานอีกอย่างหนึ่งของเดือนนี้คือการเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นตัวของข้าพเจ้าและทีมผู้ทำงานประชุมกันผ่านทาง Google meet เพื่อเลือกหมู่บ้านที่น่าสนใจไปนำเสนออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป

อื่นๆ

เมนู