ข้าพเจ้านายศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐโสภณ ประเภทประชาชน AG02(2) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9-10 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ตำบลนาโพธื์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน คือ บ้านขมิ้น บ้านหนองหว้าน้อย บ้านโพธิ์พัฒนาและบ้านคอกวัว เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนจะเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

มะม่วงจัดเป็นไม้ยืนต้นที่มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย และถือว่าเป็นผลไม้ประจำชาติของประเทศอินเดียอีกด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mangiferaindica ในบ้านเรานั้นจัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งส่งประเทศไทยส่งออกมะม่วงเป็นอันดับ 3 ของโลก

ในชุมชนบ้านขมิ้นมีสวนมะม่วงของคุณลุงท่านหนึ่ง เป็นสวนมะม่วงที่ทั้งขายผลและกิ่งพันธุ์ สวนมะม่วงของคุณลุงส่งออกตลาดเวียดนาม โดยคุณลุงเป็นคนดูแล ศึกษาและทดลองเองทั้งหมด

คุณลุงเล่าว่าคุณลุงนั้นจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ได้เกิดจากความขยันและชอบทดลองของตน ทำให้ได้ผลผลิตที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ภายในสวนมีมะม่วงและกิ่งพันธุ์หลากหลายพันธุ์ และยังมีธนาคารน้ำใต้ดินที่คุณลุงทำขึ้นเพื่อใช้ในการเกษตร สวนมะม่วงของคุณลุงทำรายได้ให้ปีละหลายบาท แต่คุณลุงก็ยังเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียง พอกิน พอใช้

วิดีโอเผยแพร่ :

(124) AG02(2)ลงสำรวจเก็บข้อมูลชุมชน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ – YouTube

 

 

 

อื่นๆ

เมนู