1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. การทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

การทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

              เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กระผม นายประสพโชค  ไพทา  ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเหมือนวันเริ่มงานวันแรกของการทำงานเพ ราะได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ทำงานของตำบลนาโพธิ์ที่ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ฟังการชี้แจงและการมอบหมายงาน หน้าที่ ของผู้ทำงานแต่ละกลุ่มจากอาจารย์ประจำหลักสูตร กระได้อยู่ในกลุ่มของนักศึกษา 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 1 คน และประชาชนทั่วไป 1 คน กลุ่มของเรารับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งงานกันอย่างมีระบบเพื่อนร่วมงานน่ารักและอัธยาศัยดี

         เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมกับนักศึกษาเพื่อแบ่งงานเพิ่มเติมและชี้แจงงานและหน้าที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอีกครั้ง โดยอาจารย์แจ้งให้ทราบว่านักศึกษาจะแสตนท์บายช่วยงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยโดยจะรอข้อมูลของการลงพื้นที่ของบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะนำมากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มในระบบออนไลน์เพราะด้วยภาระงานของนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ทำให้มีเวลาน้อยกังวลว่าจะลงพื้นที่ไม่ทันและมีเวลาไม่ตรงกับกลุ่มผู้ทำงานท่านอื่น

และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กระผมได้รับหน้าที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มลงในระบบออนไลน์โดยนำข้อมูลที่พี่ๆไปลงเก็บข้อมูล 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองต่อ บ้านโศกกระฐิน บ้านหนองหญ้ารังกา ซึ่งได้แบ่งงานช่วยกันในกลุ่มของนักศึกษา 5 คน

         

        การทำงานเดือนแรกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผ่านไปได้ด้วยดีบางครั้งอาจมีข้อสงสัยบ้าง มีปัญหาบ้างแต่อาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรคอยช่วยชี้แจ้งงานให้กลุ่มนักศึกษาอยู่ตลอดทำให้การทำงานเดือนแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู