การวิเคราะห์การประกอบสัมมาชีพและการประชุมประชาคม ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               ข้าพเจ้านายธีรยุทธ ก้านจักร  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

               ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 7-8 เดือนเมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง/ห้องประชุม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศร๊สว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
               ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านหนองแสง ชุมชนบ้านโนนลาน ชุมชนบ้านสว่าง ชุมชนบ้านหินตั้ง ชุมชนบ้านเมืองน้อย และอีก 4 ชุมชน ทั้งสิ้น 10 ชุมชนของ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามหรือพื้นที่จริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
 
                สืบเนื่องจากการที่ทีมงานได้เข้าร่วมวิเคราะห์แผนงานการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลการประกอบสัมมาชีพ ณ วันที่ 16-17 เดือนมีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วนั้น พบว่าการประกอบสัมมาชีพประชากรในชุมชนตำบลศรีสว่าง มีดังนี้
  • 1 การทอผ้าไหม  การทอผ้าไหมในชุมชนเกิดจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ช้านานของบรรพบุรุษโดยส่วนมากการทอผ้าไหมจะพบได้เกือบทุกชุมชนในตำบลศรีสว่าง การทอผ้าไหมจึงก่อให้เกิดการมีรายได้ที่มากที่สุดหรือมากพอประมาณในตำบลเลยทีเดียว
  • 2 การทำเครื่องจักรสาน  การทำเครื่องจักรสานแต่ก่อนเป็นการทำขึ้นมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้นปัจจุบันได้มีการส่งขายในชุมชนหรือมีผู้มารับซื้อตามความต้องการของตลาด
  • 3 การทำการเกษตร  การทำการเกษตรจะมีความคล้ายคลึงกันกับการทำเครื่องจักสานเพราะแต่ก่อนทำเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้นแต่ปัจจุบันการทำการเกษตรนั้นทำเพื่อขายสู่ท้องตลาดเป็นส่วนใหญ่และเหลือไว้สำหรับการรับประทานอุปโภคบริโภคเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • 4 การปลูกผักปลอดสารพิษ  การปลูกผักปลอดสารพิษเกิดขึ้นโดยการตั้งกลุ่มในชุมชนแล้วหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพและการหารายได้ในชุมชน ให้ประชากรในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยเพื่อการดำรงชีพต่อไป
  • 5 การเลี้ยงสัตว์  การเลี้ยงสัตว์พบได้หลายชนิดมีทั้งวัวควายไก่พันธุ์ไก่ชนปูนาหนูนาและโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำการเลี้ยงสัตว์ทุกครัวเรือน แต่ก็เป็นหนึ่งสัมมาชีพที่ทำให้มีรายได้ในชุมชนได้เช่นกันครับ
  • 6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในชุมชน  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่พบได้มีการแปรรูปกล้วยฉาบกล้วยอบผักดองปลาย่างเป็นต้น
  • 7 การทำปุ๋ยอินทรีย์  การทำปุ๋ยอินทรีย์เกิดจากการรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีและเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่างๆที่ต้องใช้ปุ๋ยในการช่วยให้พืชผลเจริญเติบโตจึงส่งผลให้มีกลุ่มเกิดขึ้นเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ชุมชนและนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • 8 การเจียระไนพลอย  การเจียระไนพลอยถือว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักแต่เป็นสัมมาชีพชุมให้มีรายได้ในชุมชนได้มากพอกันกับสัมมาชีพอื่นๆ

                เพื่อการพัฒนาสัมมาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันสูงสุด ทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรและทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งเพื่อดูความพร้อมในพื้นที่สำหรับการที่จะพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ในวันที่ 7 เดือนเมษายน 2564 และในวันที่ 8 เดือนเมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ได้จัดประชุมประชาคม ทั้งนี้ได้เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลศรีสว่าง เพื่อมาแสดงความคิดเห็น ชี้แนะแนวทางเพิ่มเติมร่วมกัน ด้วยทีมงานจะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆของท่านผู้นำชุมชนไปดำเนินงานต่อไปในพื้นที่ชุมชนตำบลศรีสว่างทุกชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู